ที่มาเเละข้อเสนอโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน ลูกประคบสมุนไพร

2. ทีมพัฒนา
นาย พัชรพงษ์ การอ้วน เลขที่ 20
นางสาว นิกข์นิภา ขัดบง เลขที่ 41
นางสาว พรรณา จันทร์แสน เลขที่ 42

3. อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อริศรา สะสม

4. หลักการและเหตุผล
– เพื่อนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาดอยู่แล้วมาสร้างแนวทางการสร้างรายได้
– เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
– เพื่อพัฒนาผู้เรียน

5. วัตถุประสงค์
– เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
– เพื่อพัฒนาผู้เรียน
– เพื่อนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาดอยู่แล้วมาสร้างแนวทางการสร้างรายได้

6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
1. ปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม
2. ร่างแบบแผนการทำโครงงานหรือชื่อโครงงาน
3. การปฏิบัติโครงงาน
4. สรุปผล
5. การนำเสนอโครงงาน

7. รายละเอียดของการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
Adobe photoshop CS4
Ulead VideoStudio11

8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.วางแผนกันภายในกลุ่มว่าจะทำอะไร
2. ศึกษาหาข้อมูลและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำลูกประคบ
3.ศึกษาโปรแกรม Ulead VideoStudio11เพื่อจะได้ตัดต่อวีดีโอได้
4.ลงมือและบันทึกภาพในการปฏิบัติ
5.ทำการตัดต่อวีดีโอคลิป
6.นำเสนอส่งผ่าน You Tube

9. ระยะเวลาดำเนินงาน
วันที่ 30 ตุลาคม 2553 – 9 ธันวาคม 2553

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
– ได้รับถึงประโยชน์ของสมุนไพรพื้นบ้าน
– ได้รู้ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน(ลูกประคบ)

11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
– ผู้เชี่ยวชาญในการทำลูกประคบ นาง อัมพร ปวนธิ บ้านนาท่อไหม่
http://www.youtube.com ได้วิธีในการทำลูกประคบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: